منتقم این المنتقم... در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را http://montaqhem.mihanblog.com 2019-09-18T19:28:30+01:00 text/html 2011-12-24T07:49:47+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد 9 دی http://montaqhem.mihanblog.com/post/60 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 12px; ">بصیرت در سایه عشق به ولایت</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 12px; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px; font-size: small;"><a href="http://montaqhem.mihanblog.com/post/60" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/NohiDah_1.jpg" alt=""></a></span></font></div> text/html 2011-12-21T06:41:27+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد ایام اسارت http://montaqhem.mihanblog.com/post/59 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 13px;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">چقدر این زمزمه گریه داره:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">عمه سادات بی قراره، غصه و غمهاش بی شمـاره، روزای سختی توی راهه...</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/Ameye_Sadat_1.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(192, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;">پرسید چرا رنگ </span></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;">عزا خانه</span><span style="color:#C00000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;"> ارباب </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;">سیاه</span><span style="color:#C00000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;"> است<o:p></o:p></span></span></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(192, 0, 0); "><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;">گفتا که بدانند درین بزم خرند </span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;">روسیهان</span><span style="color:#C00000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;"> را</span></span></span></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">اللهم،به صـــــــبر زینب،سلام الله علیها</span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><br></span></span></span></span></p></span></font></div> text/html 2011-11-13T19:21:17+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد بوی محرم http://montaqhem.mihanblog.com/post/58 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></p></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/KARBALA_1.jpg" alt=""></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 12px;"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#660000" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#660000" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b>آهســـته گـــــــــویمت نکند بشنود&nbsp;<font class="Apple-style-span" color="#006600">رباب</font><o:p></o:p></b></font></span></p><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="2"><b>از عمر&nbsp;<font class="Apple-style-span" color="#990000">اصغر</font>ش فقط 23 روز مانده است</b></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" color="#660000" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2" color="#262626"><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p></font></div></span></div> text/html 2011-10-29T07:19:22+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد سلام آقا http://montaqhem.mihanblog.com/post/57 <div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/AsalamAlaikYaAbaAbdAllh___1.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سه شب پیش عموی شهیدم که هنوز جنازه اش پیدا نشده به خواب پدربزرگم اومده بود و این پدر از پسرش گله کرده بود که چرا ما رو تنها گذاشتی، چرا برنمی گردی، چرا ما رو اینهمه غصه دار کردی...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پدر بزرگ، شب بعدش به بهونه یه شام، ما رو دور خودش جمع کرد تا بگه:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;"عباس آقا"&nbsp;(اسم شهید) دیشب بهم گفت که من همیشه بین شما هستم، همیشه تو این خونه میام و همیشه بین شما و برادرام میشینم... و اینها رو سه بار بهم گفت...</font></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p></span></div> text/html 2011-10-29T07:06:23+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد اندر خم نقطه ای http://montaqhem.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;"><b><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/AsalamAlaikYaAbaAbdAllh_____1.jpg" alt=""></b></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><b><font class="Apple-style-span" color="#660000">حسین</font></b></span></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#660000"> </font>کیست؟<o:p></o:p></b></span></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b>اندر خم نقطه ای ز اسم اعظمش به گیرم عمریست</b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><br></b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><br></b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b>28 روز تا<font class="Apple-style-span" color="#990000"> محرم&nbsp;</font></b></span></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><font class="Apple-style-span" color="#990000"><br></font></b></span></span></div> text/html 2011-10-23T11:14:33+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد ای به فدای طفلان کربلایت حسین http://montaqhem.mihanblog.com/post/55 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"></span></font></p><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">شرمنده ام آقا، به خاطر کم گذاشتن هام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">شرمنده به خاطر بی حس و حال بودنم، به خاطر حال بدم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">شرمنده که خرابم، نه خراب تو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">شرمنده که دلگیرم ، کمی دلگیر تو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">شرمنده که لیاقتت رو ندارم، لیاقت هیچی رو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">شرمنده که وقت نمیشه تا برات باشم،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">برا زینبت...<o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center;">خیلی لطف داری، که میذاری، بهت بگم، شرمندتم...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/EyBeFadayTeflanKarbalayatHosein_1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>34 روز تا <span style="color:red">محرم</span><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" color="#333300"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" color="#333300">محتاج نظر نیستم، محتاج دعای فرجم...</font></p></div></span></font><p></p> text/html 2011-09-26T07:21:28+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد یادمان باشد... http://montaqhem.mihanblog.com/post/53 <div style="text-align: left;"><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/KhoonDadeeem__1.jpg" alt=""></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>یادمان باشد که ما <font class="Apple-style-span" color="#cc0000">خـــون</font> داده ایم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>یک بیابان مرد<font class="Apple-style-span" color="#006600"> مجنـــــــون</font> داده ایم</b><o:p></o:p></font></span></p></div><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-09-23T08:50:09+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد صادقیه http://montaqhem.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/ImamSadeqh%20AlaiheSalam_1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; "><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">هرزمان رنگ جفا را می دید&nbsp;</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">کوچه و کرب و بلا را می دید</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">خانه اش چونکه در آتش می سوخت&nbsp;</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: center; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">خیمه ی آل عبا را می دید...</p></span></div> text/html 2011-09-12T06:26:01+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد جمکران 2 http://montaqhem.mihanblog.com/post/51 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/qhadamgah_11.jpg" alt=""></div> text/html 2011-09-12T06:12:23+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد جمکران 1 http://montaqhem.mihanblog.com/post/50 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/Jamkaran____1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">76 روز تا </span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><font class="Apple-style-span" color="#CC0000">محرم</font></span></b></div> text/html 2011-09-04T12:04:54+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد سید خراسانی http://montaqhem.mihanblog.com/post/49 <div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(75, 75, 75); "><div style="">بر خود باختگان مدل غرب بگویید</div><div style="text-align: right; "><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/seyyed%20khorasany_1.jpg" alt="">ما جمله گدایان حسین اشرف ناسیم</div><div style="text-align: right; ">با پیرهن سیاه و کشکول گدایی</div><div style="text-align: right; ">ما خود به جهان آخر هر تیپ و کلاسیم</div><div style="text-align: right; ">..........................................</div><div style="text-align: right; "><br></div><div style="text-align: right; ">دلتنگ رمضانم</div><div style="text-align: right; ">از طرفی دلتنگ کرب و بلا...</div><div style="text-align: right; ">دعا کنید</div><div style="text-align: right; ">قرار بود بریم مشهدالرضا، پابوس آقا، نشد...</div><div style="text-align: right; ">میخوام برم کربلا، اما...</div><div style="text-align: right; ">..........................................</div><div style="text-align: right; ">خدایا مردیم از اینهمه گناه و فساد و بد لباسی</div><div style="text-align: right; ">فرج آقامون رو برسون و گرنه هلاک میشیم...</div><div style="text-align: right; ">یا ایها العزیز...</div><div style="text-align: right; ">دلتنگ شب قدرم</div><div style="text-align: right; ">..........................................</div><div style="text-align: right; ">غم و غصه ی دنیا داره عذابم میده</div><div style="text-align: right; ">خدا منو به غم حسین و فرزندش مهدی(ارواحنا لهم الفداه)</div><div style="text-align: right; ">مبتلا کن...</div><div style="text-align: right; ">دل امام زمان رو نسبت به ما نرم و لطیف کن...</div><div style="text-align: right; ">اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد&nbsp;</div><div style="text-align: right; ">و آخر تابع له علی ذالک...</div><div><br></div></span></div><div style="text-align: right;"><br></div></div></div> text/html 2011-08-30T20:34:01+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد جان منی خامنه ای http://montaqhem.mihanblog.com/post/48 <div style="text-align: right;"><br></div><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/jane%20many%20khameneie_1.jpg" alt=""><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">ای به فدای مظلومیت و ندای این عمـارت...</font></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">ای به فدای حلــم و تدبیر و ندای بصیـرتت...</span></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div> text/html 2011-08-29T21:54:33+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد خداحافظ رمضان http://montaqhem.mihanblog.com/post/46 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">خدا باورم نمیشه رمضان داره تموم میشه، شب، شب آخره، از هیئت برمیگشتم، حالم خیلی گرفته ست، آخه هنوز تو حال خودم بودم که مداح روضه رو نیمه کاره تموم کرد، روضه</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">ی خرابه بود... هنوز تو گریه بودم که دیدم داره مجلسو تموم میکنه، نمی دونم چرا، سینه زنی هم که نخوندن، حتی نفهمیدم چه موقع مناجات حضرت امیر علیه سلام تموم شد، خیلی حیف باشه، «مولای یا مولای» های آخر رمضان رو هم امشب گفتیم، خدا به دادمون برسه از پس فردا که دست و پای شیطان باز میشه، این یه ماهه که بسته بود، این بودیم، وای که دوباره افسارمون رو به دستش بگیره...</span></font></p><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/khoda%20hafez%20ramazan_1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">خیلی ها خوشحالن که ماه رمضون داره تموم میشه و امشب هم که عیده و دیگه راحت شدیم...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">اما امام سجاد این چند شب و روز رو گریه کرده...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">عرفا و خوبان امروز رو ناله میزنن که ماه خدا داره تموم میشه...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">منم باید گریه کنم، چون یه ماه گذشت ولی معلوم نشد که کدوم طرفی ام آخرش، ندونستم آیا تونستم یه خورده دل امام زمانم رو نسبت به خودم نرم کنم، خدا کنه این یه ذره تقوا رو که جمع کردیم امانتی نگه داریم تا به رمضان سال دیگه تحویلش بدیم؛ این یه ماه یه جور دیگه، یعنی بد جور وابسته به مسجد و منبر شده بودیم، معلوم نیست از فردا چی به سرم بیاد، معاذ الله...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><br></span></p></div></font><p></p> text/html 2011-08-25T20:16:27+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد ای فلسطین http://montaqhem.mihanblog.com/post/44 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="apple-style-span"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: normal; "></span></span></span></font></p><p style="color: black; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2">مقام معظم رهبری، جانم فدایش:</font></p><p><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><font class="Apple-style-span" color="#003300">کمتر کشورى در دنیا وجود دارد که اعتمادى را که مردم ایران نسبت به نظام جمهورى اسلامى دارند، نسبت به نظام حکومتى خود داشته باشند. دلیل این اعتماد هم همین پدیده‌هاى روشنى است که جلوى چشم همه است. باز یک عده‌اى اینها را نمى‌بینند، هى دم از بى‌اعتمادى مردم می‌زنند؛ نخیر، مردم به نظام اعتماد دارند.</font></font></p><p><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><font class="Apple-style-span" color="#003300">یک دلیل، همین انتخابات دو سال قبل است که بیش از هشتاد درصد از مردمى که حق رأى داشتند و قادر به رأى دادن بودند، در انتخابات شرکت کردند. کجاى دنیا چنین چیزى هست؟</font></font></p><p><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><font class="Apple-style-span" color="#003300">یک نمونه، همین دو راهپیمایى‌اى است که ما هر سال داریم؛ راهپیمایى بیست و دو بهمن و راهپیمایى روز قدس. این راهپیمایى‌ها مربوط به نظام است؛ مربوط به هیچ دولتى، مربوط به هیچ جریان خاصى نیست؛ مال نظام است. شما ببینید مردم در این حرکت عظیم چه می‌کنند؛ در سرماى بیست و دوى بهمن، در ماه رمضان با دهان روزه؛ چه اوقاتى که هوا سرد بود، چه حالا که هوا گرم است.</font></font></p><p><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><font class="Apple-style-span" color="#006600">ان‌شاءالله خواهید دید روز قدس باز مردم چه عظمتى را از خودشان نشان می‌دهند. این نشان دهنده علاقمندى و دلبستگى مردم به نظام است.</font></font></p><p></p><hr><p></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="apple-style-span"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">درود بر حضرت خمینی(رحمت الله علیه)</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="apple-style-span"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">درود بر رهبرم حضرت خامنه ای(حفظه الله)</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="apple-style-span"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">درود بر روز قدس</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="apple-style-span"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">درود بر غزه و مسجد الاقصی</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="apple-style-span"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">درود بر مسلمانانی که فردا به راهپیمایی روز قدس بیایند و دل امام زمان و امامین خمینی و خامنه ای(حفظه الله) و مردم مظلوم فلسطین را شاد کنند...</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="apple-style-span"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">فردا هم بهتر و پرشور تر از سال های گذشته به تظاهرات و راهپیمایی علیه رژیم ملعون اسرائیل می آییم.</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="apple-style-span"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><hr style="color: black; "><b><font class="Apple-style-span" color="#336666">این شعر پر نقص و ناچیز هم خطاب به فلسطین:</font></b></span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2" color="#990000"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; ">ای نماد کوه،<o:p></o:p></span></font></p><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2" color="#990000"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">دریای مواج،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">ای فلسطین،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">ای که رنج،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">رنجور از رنج تو ای محبوس کین،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">ای که صبرت بر صبوری هم صبـــــر داده،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">ای ز مظلومیتت،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">صــــــــد آه،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">زمین بر ســر داده...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">گله ی سگ های وحشی،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">وحشتی بر کودکانت حین بازی داده اند،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">دسته کرکس های دشمن،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">رام دل از مادرانت برده اند،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">لشگر بی غیرتان بی شرف،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">چون شکستند پشت غیرت،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">پشت مردان شریفت، <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">لعنت حق بر همه آبــاء و فرزندانشان باد...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">این بدان:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">این بدان ای وادی قدس،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">ای مرکب عشق،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">ای مقصد معراج احمد،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">یک اشارت،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">یک اشارت از لب مولا و جانم رهبرم سیّد علی کافی بود،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">تا دهم جان در ره آزادیت از چنگ شیطان رجیم،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">از رژیم فاسد و بی بند و بار، <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">آن که از نسل یزید است و زیاد است و زنا...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">من همانم، کودکی در مجلس و در روضه ها،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">در عزای حضرت عــــــشق، حســــــــین، <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">زینــــب،پرستار یتیمان خیام...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">آه از کــــــرب و بلا...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">امروز حال و هوایت ای غزه،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">هوای ظهر عاشــوراست...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">آه از واژه ی مظلــــوم، فلسطین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">به زجر و ضجه ی کودکان یتیـــمت، <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">مادرم اشک هـا ریـــخته فراوان... <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">به آن عروسکی که بی صـاحب شد،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">جگرم ســـوخت و سر دادم،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">یــــارا، الغوث و الامــــــان...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">بس است حکایت...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">بوده قانون هر بدی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">روزی به پایان میرسد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">عاقبت ظالم به ظلمش می رسد...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">هر دل آزرده اندر این جهان،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">از پیرو کعبه گرفته، <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">تا نصارا و یهودان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">همه خواهان رهایی تو اند...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">آری، دل دعاگو،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">انتظار شادیت را میکشند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">پس حس تنهایی مکن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">وس با دلی قرص،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">عشقی فزون، <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">محکمی تر قدمی،<o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; ">راهت برو، ای آزرده جان...</span></font><p></p> <div style="text-align: left;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; ">(جواد)</span></font></div> text/html 2011-08-20T08:26:36+01:00 montaqhem.mihanblog.com جواد انا انزلنه فی لیلة القدر http://montaqhem.mihanblog.com/post/42 <div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: left;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://saqhy.persiangig.com/image/QHADR_1.jpg" alt=""></span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><br></span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">به قدر من نگاه نکن ،</span></div><div style=""><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">به قدر خودت به من بده.</span></div><div style="text-align: right;"><br></div>